Ilieni

Anunț

Primăria comunei Ilieni, judeţul Covasna organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante de referent (M), gradul profesional superior – compartiment de resurse umane, consilier juridic (S), gradul profesional debutant – compartiment de evidență cadastrală, consilier (S), gradul profesional asistent – compartiment financiar-contabil și referent (M), gradul profesional debutant – compartiment de impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului.

Concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Ilieni, în data de 21.01.2019, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condițiile de participare sunt:
1. Pentru funcţia publică de execuţie de Referent (M), gradul profesional superior – compartiment de resurse umane

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
• 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

2. Pentru funcţia publică de execuţie de Consilier juridic (S), gradul profesional debutant – compartiment de evidență cadastrală

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea „Ştiinţe juridice”
• nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

3. Pentru funcţia publică de execuţie de Consilier (S), gradul profesional asistent – compartiment financiar-contabil

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență „Științe economice”
• 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

4. Pentru funcţia publică de execuţie de Referent (M), gradul profesional debutant – compartiment de impozite și taxe

• studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
• nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Ilieni în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, în perioada 21.12.2018-09.01.2019, inclusiv.
Dosarul va conţine în mod obligatoriu: formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; cazierul judiciar; adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; curriculum vitae. Copiile actelor se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei Ilieni.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ilieni sau la telefon 0267-347614 și e-mail: ilieni@cosys.ro.

Cu stimă:
Fodor Imre
primar